Lierop, Noord-Brabant 0648188992 info@rvmediation.nl

Algemene Voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: RV Mediation, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Lijestraat 21 te Lierop ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75826704; klant: de wederpartij in opdracht van wie RV Mediation werkzaamheden verricht dan wel met wie RV Mediation een overeenkomst aangaat; overeenkomst: de overeenkomst tussen RV Mediation en de klant.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen RV Mediation, en een opdrachtgever waarop RV Mediation deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RV Mediation, voor de uitvoering waarvan door RV Mediation derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RV Mediation en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien RV Mediation niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RV Mediation in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van RV Mediation binden RV Mediation niet.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van RV Mediation heeft aanvaard.

Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan alle partijen ter beschikking gesteld.

RV Mediation heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht niet te accepteren of een opdracht tussentijds te beëindigen, zonder dat een dergelijke weigering of beëindiging de klant het recht geeft op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie. 

Uitvoering van de overeenkomst
RV Mediation zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

RV Mediation zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan RV Mediation door of vanwege de klant zijn toevertrouwd, wendt RV Mediation dezelfde zorg aan die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.

RV Mediation heeft het recht de overeenkomst (deels) door een derde te laten uitvoeren.

Verplichtingen van de klant
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan RV Mediation aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Alle extra kosten die RV Mediation moet maken omdat de benodigde gegevens niet tijdig en/of niet volledig worden aangeleverd, komen voor rekening van de klant.

De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het RV Mediation onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

De klant vrijwaart RV Mediation voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

De klant zal RV Mediation en de natuurlijke personen die werkzaam zijn bij RV Mediation niet als getuige oproepen in een eventuele gerechtelijke procedure.

De klant is gehouden RV Mediation onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Prijzen en tarieven
Vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

RV Mediation heeft het recht haar prijzen of tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen of tarieven schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijziging, dan heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst tegen de dag waarop de nieuwe prijzen of tarieven in werking treden te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden en binnen 14 dagen nadat de klant op de hoogte is gesteld van de wijziging.

Wijziging factuuradres of verhuizing
Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of per e-mail aan RV Mediation mede te delen.

Afzeggen van een afspraak
De klant dient een met RV Mediation overeengekomen afspraak minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak af te zeggen. De klant dient een afspraak telefonisch af te zeggen. Wordt een afspraak door de klant minder dan 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd, dan wordt het uurtarief van RV Mediation maal het aantal uren die voor de afspraak gereserveerd zijn aan de klant in rekening gebracht.

Wijzigen van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal RV Mediation de klant hierover, indien mogelijk, van tevoren inlichten.

Betaling
Bij een overeengekomen traject zal RV Mediation wekelijks facturen. De klant dient de van RV Mediation ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.

Indien betaling in termijnen geschiedt, dan dient de klant uiterlijk op de overeengekomen betaaldata te betalen. Indien de klant niet overeenkomstig het overeengekomen betaalschema betaalt, dan is de klant in verzuim en is het totaal verschuldigde bedrag direct opeisbaar.

RV Mediation kan van de klant een aanbetaling verlangen. Indien de klant de aanbetaling of een tussentijdse declaratie niet tijdig betaalt, dan heeft RV Mediation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag voldaan is. RV Mediation is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting. In geval van opschorting blijft de verplichting tot betaling van kracht.

Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn, dan is de klant vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van RV Mediation op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

RV Mediation kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan RV Mediation verschuldigde bedragen betaald heeft.

Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan RV Mediation en in ieder geval binnen 8 dagen na dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RV Mediation in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat RV Mediation erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

Na het indienen van de klacht dient de klant RV Mediation de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal RVMediation slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Ontbinding
RV Mediation is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

Voorts is RV Mediation bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het RV Mediation vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van zijn kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Aansprakelijkheid en verjaring
RV Mediation kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

RV Mediation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat RV Mediation is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

RV Mediation is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

RV Mediation is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Indien RV Mediation aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RVMediation beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van RV Mediation gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van RV Mediation beperkt tot het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een duurovereenkomst, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in één maand aan de klant is gefactureerd.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van RV Mediation of haar ondergeschikten.

Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van RV Mediation. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Indien de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt of indien de klant onrechtmatig jegens RV Mediation handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die RV Mediation daardoor lijdt.

Overmacht
RV Mediation is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, stroomstoring, internetstoring, weersinvloeden, verlies van gegevens, oorlog, waterschade, ziekte en persoonlijke omstandigheden met inbegrip van familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens RV Mediation de overeenkomst uitvoert, tekortkomingen in de nakoming van door RV Mediation ingeschakelde derden.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover RV Mediation ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RV Mediation gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

RV Mediation verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, RV Mediation gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en RV Mediation zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RV Mediation niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Intellectueel eigendom
De klant vrijwaart RV Mediation voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Tenzij RV Mediation en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft RV Mediation volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materialen die RV Mediation aan de klant ter beschikking heeft gesteld.

RV Mediation verleent aan de klant het recht om ter beschikking gestelde materialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de klant ter beschikking zijn gesteld, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

Naamsvermeldingen, logo’s, e.d. op ter beschikking gestelde materialen mogen door de klant niet aangepast of verwijderd worden.

Overdracht
RV Mediation heeft het recht haar rechten en plichten jegens de klant over te dragen aan een derde. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen RV Mediation en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en RV Mediation worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RV Mediation gevestigd is.

Deze algemene voorwaarden zijn op 18 januari 2022 vastgesteld.